Prosinec 2009

Historie

24. prosince 2009 v 14:39 Z historie sboru
SDH Lhánice roku 1975


O založení SDH se dočteme v obecní kronice, neboť jak zakládací listina tak původní hasičská kronika se nedochovali. Na základě usnesení obecního výboru v čele se starostou Juránkem a řídícím školy Kolínským byla svolána ustavující schůze v březnu v místním hostinci u Macků. Jako členové zřizujícího výboru byli navrženi Hypr Josef č.8, Kavalec Josef č.17, Koník František č.8, Juránek František č.1, Navrátil František č.2. Po vypracování stanov se výbor znovu schází, navržené stanovy jsou schváleny. Poté se koná ustavující schůze na které je do čela jednoty hasičské zvolen jako starosta Hypr Josef č. 8, velitelem Kavalec Josef č.17, jednatelem Koník František.8, zbrojíř Kratochvíl Karel č. 13, trubač Malý Karel č.36. Členové: Navrátil František č.2, Nováček František č.15., Juránek František č.1, Kratochvíl Josef č.11, Veleba Josef č. 19, Gros Jan č. 4, Kolínský Jan.- učitel.
Jednota čítala 12 členů.
Penězi na zakoupení ruční čtyřkolové stříkačky od firmy Smékal a syn přispěl Moravský zemský hasičský výbor, obec a zbytek byl posbírán ve sbírce od občanů. Stříkačka s potřebným příslušenstvím stála1100 zlatých. Do obce byla přivezena s velkou slávou za velké účasti místních občanů. Firmou byla řádně předvedena a odzkoušena. Obec dostala za úkol zbudovat požární skladiště. Byly zakoupeny stejnokroje a první společnou akcí bylo svěcení kříže v roce 1899(postavený Františkem Juránkem). V počátcích nebylo do sboru vkládáno mnoho důvěry, ale s odstupem času se ukázal pravý opak. Rostl zájem o členství, sbor byl vážen a uznáván, neboť chránil majetky proti živelnému nepříteli ohni. Sbor patřil do 34 župy Svatopluka Čecha okresu Třebíč.Výroční valná hromada

6. prosince 2009 v 12:42 | Ležák Josef |  Pro rok 2009
Dne 5. 12. 2009 v sobotu se konala valná hromada.
Přítomno bylo 29 členů sboru (18 voličů, 11 mládež)

Program:
 1. Zahájení
 2. Seznámení s volebním řádem
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodáření
 5. Volba nového výboru + revizní rady
 6. Zpráva ze zpravodaje Třebíčsko
 7. Diskuze
 8. Závěr
1) Odsouhlasení voleb. řádu, zvolena volební komise ve složení Peřina Karel, Vlasáková Lucie a Malý František.


2) Zprávu o činnosti přednesl jednatel Ležák Josef a seznámil přítomné s činností za uplynulý rok 2009.


3) Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Treu Libor. Byly předneseny všechny příjmy a výdaje. Zůstatek na pokladně 25 122 Kč, na účtu 36 794 Kč. Celkem 61 916 Kč.

4) Po odstoupení velitele Nováčka Josefa, který nekandidoval, byli navržení členové výboru. Volby se účastilo 18 členů sboru.
 • Starosta - Kavalec Jindřich (17 hlasů)
 • Velitel - Treu Libor (17 hlasů)
 • jednatel - Ležák Josef (17 hlasů)
 • pokladnk - Vlasáková Lucie (17 hlasů)
 • vedoucí mládeže - Loucký Jiří (17 hlasů)
Za členy výboru zvoleni - Nováček Josef, Brachetka Jan
Za členy revizní rady navrženi Čech Martin, Ležák Martin, Peřina Karel
Členové byli jednohlasně zvoleni.

5) Starost Kavalec seznámil se zpravodajem Třebíčsko, kde nás seznámil s požáry, zásahy a dopravními nehodami. Dále s činnností celého okresu a jednotlivých okrsků.

6) Okrskové schůze a členy okrsku jsou navrženi a schváleni starosta Kavalec a velitel Treu.
Okrsní valnou hromadu za náš sbor zastoupí Loucký.

7) V diskuzi podány návrhy na uspořádání taneční zábavy, dětského a sportovního dne pro nejmenší. Doladí výbor s OÚ.
Odsouhlaseno zakoupení vybavení pro mládež (hadice a savice).
Budou zakoupeny nové ubrusy na stoly (10ks). Návrh na zakoupení praporu sboru - zajistí výbor.